Sắp xếp:


349.000đ

2 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 2 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 2 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

449.000đ

3 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 3 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 3 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

549.000đ

4 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 4 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 4 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

599.000đ

5 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 5 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 5 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

649.000đ

6 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 6 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 6 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

720.000đ

8 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 8 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 8 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

89.000đ

Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non dài hạn gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp thêm 1 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu sau khi quý khách cần dùng hơn 8 giờ/buổi. Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non dài hạn là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

99.000đ

Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non thời vụ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp thêm 1 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu sau khi quý khách cần dùng hơn 8 giờ/buổi. Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non thời vụ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

449.000đ

02 giờ Giáo viên mầm non thời vụ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 02 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 02 giờ Giáo viên mầm non thời vụ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

549.000đ

03 giờ Giáo viên mầm non thời vụ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 03 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 03 giờ Giáo viên mầm non thời vụ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

649.000đ

04 giờ Giáo viên mầm non thời vụ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 04 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 04 giờ Giáo viên mầm non thời vụ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

699.000đ

05 giờ Giáo viên mầm non thời vụ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 5 giờ/buổi trong khung giờ 7:30 đến 18:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 05 giờ Giáo viên mầm non thời vụ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

Hiển thị 1 - 12 / 13 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng